Kurt Greve

Hans Oskar Kurt Greve (6)

Aufnahme im Krieg