Kurt Greve

Hans Oskar Kurt Greve (6)

Aufnahme 25.12.1940