Kurt Greve

Hans Oskar Kurt Greve (6)

Aufnahme 27.7.1958